Usluge

Usluge

U stanju samo da vam pružimo usluge iz različitih oblasti poslovanja, o čemu navodimo kratak prikaz, kako slijedi:

Našim klijentima pružamo stručna savjetovanja u vezi sa svakodnevnim pitanjima korporativnog poslovanja i privrednog prava, kao i složenih, često prekograničnih pravnih transakcija. Posjedujemo iskustva u rješavanju niza različitih pitanja iz oblasti korporativnog i privrednog prava.

Usluge, između ostalog, obuhvataju savjetovanje u vezi sa:

 • Spajanjem i preuzimanjem privrednih subjekata (M&A)
 • Zajedničkim ulaganjima
 • Privatizacijom
 • Korporativnim upravljanjem
 • Prekograničnim transakcijama
 • Dubinskim pravnim analizama poslovanja
 • Istiskivanjem i preuzimanjem
 • Osnivanjem društva
 • Komercijalnim ugovorima
 • Restrukturiranjem, stečajem i likvidacijom
 • Opštim pravnim pitanjima svakodnevnog poslovanja

Redovno zastupamo domaće i međunarodne poslovne subjekte iz različitih sektora u najznačajnijim privrednim sporovima velike vrijednosti. Posjedujemo iskustvo u vođenju najsloženijih sporova pred domaćim sudovim, kao i u međunarodnim trgovinskim i investicionim arbitražama.

Usluge, između ostalog, obuhvataju savjetovanje u vezi sa:

 • Privrednim parničnim postupcima
 • Građanskim parničnim postupcima
 • Izvršnim postupcima
 • Postupcima pred domaćom i međunarodnom arbitražom
 • Postupcima u trgovinskim i investicionim arbitražama
 • Priznavanjem i izvršenjem stranih presuda i arbitražnih odluka
 • Pregovorima radi rješavanja sporova

Environmental, social and governance (ESG) izraz je koji označava životnu sredinu, društvo i upravljanje te se koristi za predstavljanje korporativnih financijskih interesa organizacije koji se uglavnom fokusiraju na održive i etičke efekte. Kriterijumi zaštite životne sredine razmatraju kako društvo štiti životnu sredinu i postoje li interne korporativne politike koje se bave uticajem na životnu sredinu. Društveni kriterijumi ispituju kako upravljaju odnosima sa radnicima, dobavljačima i kupcima s kojim posluju. Upravljanje se bavi pitanjima uprave, platama direktora, revizijama, internim kontrolama i pravima akcionara.

U stanju smo da pomognemo našim klijetima da implementiraju ove standarde u svom poslovanju.

Savjetujemo banke i druge finansijske institucije u vezi sa nizom regulatornih pitanja i pitanja usklađenosti sa propisima. Klijetima pružamo usluge savjetovanja u svim fazama transakcija, kako onih u zemlji, tako i onih sa elementom inostranosti.

Usluge, između ostalog, obuhvataju savjetovanje u vezi sa:

 • Finansiranjem preuzimanja poslovnih subjekata
 • Finansiranjem projekata
 • Finansiranjem imovinom
 • Sindiciranjem kredita
 • Tržištem kapitala
 • Hartijama od vrijednosti

Savjetujemo privredna društva u vezi sa ugovorima o radu, menadžerskim ugovorima i rukovođenjem kadrovima. Pomažemo klijentima u pregovorima sa sindikatima, izrađujući interne akte privrednih društava i zastupajući klijente u radnim sporovima i inače u rješavanju svih pravnih pitanja iz ove oblasti.

Usluge, između ostalog, obuhvataju savjetovanje u vezi sa:

 • Ugovorima o radu i menadžerskim ugovorima
 • Internim aktima društva
 • Sigurnosti i zaštitom na radu
 • Regulisanjem odnosa sa sindikatima na svim nivoima
 • Platama i ostalim naknadama radnika
 • Radnim sporovima

Posjedujemo sveobuhvatna stručna znanja u oblasti prometa nekretnina i građevinarstva, i odlično se snalazimo u neizbježnom preplitanju ta dva sektora.

Naši klijenti su neke od najcjenjenijih advokatskih kancelarija na svijetu, sa kojima sarađujemo, pružajući savjete iz domena lokalnog prava nekim od najvećih globalnih kompanija.

Savjetujemo pri realizaciji infrastrukturnih projekata velike vrijednosti koji su od izuzetne važnosti za ovaj region. Takođe, dajemo pravne savjete i u lokalnim projektima vezanim za razvoj nekretnina, kao i u vezi sa privatnim ulaganjima u ovaj sektor. 

Naše usluge, između ostalog, obuhvataju savjetovanje u vezi sa:

 • Planiranjem i izgradnjom
 • Preuzimanjem
 • Finansiranjem nekretnina
 • Zakupom

Posjedujemo dragocjena znanja i iskustvo u savjetovanju pri realizaciji značajnog broja infrastrukturnih i energetskih projekata, uključujući izgradnju objekata, energetsku efikasnost, koncesije, javne nabavke i ugovore o projektima javno-privatnog partnerstva.  

U ovom sektoru primjetan je veliki broj promjena uzrokovanih pojavom novih investicija. Koristimo naša bogata i brojna saznanja o ovim privrednim sektorima pri savjetovanju klijenata u vezi sa razvojem, finansiranjem, izgradnjom i radom energetskih i komunalnih projekata u okviru kojih se primjenjuju sve značajne tehnologije.

Naše usluge, između ostalog, obuhvataju savjetovanje u vezi sa:

 • Infrastrukturnim projektima
 • Razvojem projekata iz sektora energetike
 • Javno-privatna partnerstva i koncesije
 • Pitanjima zaštite životne sredine
 • Usklađivanjem sa propisima

Savjetujemo i usmjeravamo klijente kako da prikupljaju, koriste i pohranjuju lične podatke na odgovarajući i zakonit način. Pomažemo našim klijentima da zaštite originalni rad, savjetujući ih o raznim pitanjima u vezi s intelektualnom svojinom. Posjedujemo opsežno iskustvo u zastupanju klijenata pred regulatornim tijelima u ovoj oblasti.

Naše usluge, između ostalog, obuhvataju savjetovanje u vezi sa:

 • Zaštitom žiga, dizajna i autorskih prava; patenti
 • Usklađenošću s propisima
 • Obradom i prenosom podataka

Savjetujemo klijente u oblasti usklađenosti poslovanja (compliance), čije je  zadatak upravljanje rizicima koji proizlaze iz neusklađenosti sa zakonskom regulativom i internim pravilima te praćenje rizika koji proizlaze iz poslovnih odnosa, što takođe ima važnu ulogu u težnji za najvišim mogućim standardima poslovne etike i jačanju korporativne kulture privrednog društva.

Usluge, inter alia, obuhvataju:

 • Preventivno djelovanje sa namjerom smanjivanja rizika materijalnih gubitaka te rizika narušavanja ili gubitka ugleda s aspekta neusklađenosti sa zakonodavstvom ili preuzetim obavezama
 • Omogućavanje brzo i djelotvorno djelovanje društva ukoliko se utvrdi neusklađenost s ciljem otklanjanja odnosno umanjenja štete
 • Pomaganje Upravi Društva da se osigura stabilno poslovanje i provodi dužni nadzor zaštita društva od odgovornosti u slučaju neusklađenosti sa zakonom
 • Poticanje zakonitosti i poštenja, usmjerena korporativna kultura i transparentno poslovanje

Pitanja konkurencije i kontrole monopola često se mogu previdjeti, ali zapravo imaju značajan uticaj na poslovanje klijenata. Posjedujemo veliko iskustvo u savjetovanju klijenata s ciljem izbjegavanja problema u vezi sa pitanjima konkurencije prilikom realizacije poslova spajanja i preuzimanja, kao i drugih složenih transakcija i poslovnih aranžmana. Pitanja državne pomoći su takođe u posljednje vrijeme vrlo aktuelna, i naš tim je spreman da odgovori na sva pitanja u vezi i sa ovom oblasti.

Naše usluge, između ostalog, obuhvataju savjetovanje u vezi sa:

 • Sprečavanjem zloupotrebe dominantnog položaja
 • Zabranom monopolskog djelovanja
 • Restriktivnim ugovorima
 • Kontrolom koncentracije

Naplata štete veoma je česta u praksi. Štetne radnje iz kojih proizlazi obaveza naknade štete se svakodnevno dešavaju, a naknada štete potrebna je svima koji su materijalno ili nematerijalno oštećeni. U situaciji kada steknete utisak da npr. osiguravajuća društva ne žele priznati pravni osnov nastanka štete ili da ne žele da isplatiti odgovarajući iznos naknade, nego pokušavaju umanjiti svoju obavezu koristeći se neiskustvom oštećenih stranaka, savjetujemo Vam da angažujete odgovarajuću pravnu pomoć kako bi zaštitili svoja prava i interese.

Između ostalog, nudimo Vam:

 • zastupanje u mirnim pregovorima sa štetnikom ili osiguravajućim društvom
 • sastavljanje odštetnih zahtjeva u vansudskom postupku
 • sastavljanje opomene pred tužbu
 • sastavljanje tužbe za naknadu štete u parničnom postupku
 • zastupanje oštećenih lica u parničnom postupku