Evropski sud za ljudska prava (Kovačević vs BiH): Zahtjev za potpunom reformom Ustava BiH

U nedavno objavljenoj presudi u slučaju Kovačević protiv Bosne i Hercegovine (BiH), Evropski sud za ljudska prava (ECtHR) je utvrdio povredu Člana 1 Protokola broj 12 u vezi sa pritužbom na sastav Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, kao i u vezi sa pritužbom na izbore za Predsjedništvo BiH. Ovom presudom utvrđena je diskriminacija u pogledu „Ostalih“ i svih građana BiH koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda (Bošnjaci, Srbi i Hrvati) a u vezi sa sastavom Doma naroda i načinom izbora članova Predsjedništva BiH. Ovom odlukom ECtHR se stavlja u ulogu ustavodavca i daje precizne smjernice za izmjenu ustave jedne (suverene?!) države. Shodno ovoj odluci, BiH mora izmijeniti sastav Doma naroda i način izbora članova Predsjedništva BiH, odnosno izvršiti reformu svog Ustava.

Slaven Kovačević (podnosilac zahteva) je politički savjetnik člana Predsedništva BiH. U prvom zahtjevu, podnosilac se žalio da kao osoba koja nije član konstitutivnih naroda, nije zastupljen u Domu naroda, budući da su njegove pozicije isključivo rezervisane za Bošnjake, Srbe i Hrvate (Član IV Ustava BiH). Koncept „konstitutivnih naroda“ propisuje da samo osobe koje su povezane s konstitutivnim narodima mogu biti izabrane u Predsedništvo BiH i mogu biti imenovane u Dom naroda. ECtHR je utvrdio povredu prava podnosioca da ne bude diskriminisan na osnovu Člana 1 Protokola broj 12 (Kovačević protiv BiH, stav 62).

Takođe se žalio ECtHR jer mu je tokom poslednjih izbora za Predsedništvo BiH izbor bio ograničen, budući da je mogao glasati samo za bošnjačkog ili hrvatskog člana Predsjedništva. Nije mogao glasati za srpskog člana Predsjedništva jer tu mogućnost imaju samo građani iz Republike Srpske (RS). Ovo je bilo zbog kombinacije teritorijalnih i etničkih kriterijuma, koje propisuje Ustav BiH, zbog čega građani iz Federacije BiH (FBiH) mogu glasati samo za bošnjačkog ili hrvatskog člana Predsedništva, a građani iz RS mogu glasati samo za srpskog člana Predsjedništva BiH (Član V Ustava BiH). Shodno tome, izbor podnosioca je bio ograničen. ECtHR je naveo da „niko ne smije biti primoran da glasa samo prema propisanim etničkim linijama, bez obzira na svoje političke stavove“, i stoga je smatrao da je pravo podnosioca na osnovu Člana 1 Protokola broj 12 povređeno (Kovačević protiv BiH, stava 74).

Dakle, ECtHR je identifikovao dva oblika diskriminacije u ovom slučaju. Prva diskriminacija odnosila se na pravo podnosioca da bude zastupljen u Domu naroda, a drugi oblik se odnosio na njegovo pravo na aktivno glasanje u vezi s Predsedništvom BiH, gde je u poslednjim izborima broj kandidata bio ograničen samo na bošnjačke i hrvatske članove.

Ovom presudom, Evropski sud za ljudska prava (ECtHR) je postavio potpune smjernice za ustavnu reformu u Bosni i Hercegovini (BiH). Prethodno je ECtHR već odlučio da BiH treba izmjeniti sastav Doma naroda i Predsedništva BiH. Sada, prema ovoj presudi, BiH takođe treba izmjeniti način izbora članova Predsjedništva BiH.

Veoma je zanimljivo i izdvojeno mišljenje sudije Kucsko-Stadlmayera, koji je odlično argumentovao da podnosilac nije iscrpio sve domaće lijekove pred domaćim institucijama. Pored toga, ukazano je da ECtHR u ovom slučaju „sugeriše neviđeni koncept prema kojem svaki birač ima individualno pravo na kandidate koje ga ili je „zastupaju“ (Kovačević protiv BiH, mišljenje o manjini, stava 20). Ovo je suštinsko pitanje ovog slučaja. Da li je ECtHR postavio apstraktne standarde u vezi sa pravom da bude zastupljen, koji su oni postavili i šta znači pravo na zastupljenost? On argumentuje danije pravilan stav da svaki građanin treba da bude zastupljen u parlamentarnom telu. Prema njemu, EctHR treba da tvrdi da svi segmenti društva trebaju imati šansu da budu zastupljeni u instituciji (kao što je Dom naroda) koja potvrđuje sve zakone. Dakle, prema ECtHR-u, ako tijelo državne vlasti upravlja životima svih građana, tada svi građani trebaju imati šansu da budu zastupljeni u toj instituciji, bez obzira na etničku pripadnost.

Zanimljiva presuda, svakako ostaje pitanje da se vidi da li će biti implementirana u političkom sistemu BiH.